A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-106 / 03.07.2013 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл.45, ал.1 от НУРОС във връзка с процедура по реда на чл. 79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, Решение № 394/26.04.2013год. на Общински съвет – Хасково и АЧОС №4797/13.02.2013г.

О Б Я В Я В А М:

 

          Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост:

          УПИ IV в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, целият с площ от 877,00 кв.м.

         Определям начална тръжна цена в размер на 5 270,00 лв. без ДДС.

Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090.        

          Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

          Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.

        Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта до 12,00 часа на  22.07.2013 г.

         Пликовете с наддавателните /ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и словом/, името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

         Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения  депозит.  Публичният  търг  с тайно  наддаване ще се проведе на   22. 07. 2013  година   от

 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

              Спечелилият търга заплаща:

             - достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.

            - 20 % ДДС върху цената на имота, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в полза на Община Хасково.

            - 3 % режийни разноски върху цената имота, съгласно чл. 46, ал. 2 от НУРОС на Общински съвет Хасково, в полза на Община Хасково.

             -2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота.

             -20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС и чл.14 от ППЗДДС, в полза на Община Хасково.

        Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково достъпна за всички лица.

        

Кмет на Община Хасково:

инж. Георги Иванов

 

Съгласувал правно основание                                 

Директор  ПНОВК:

П.Бостанджиева                                

   

Изготвил:

Ивелина Милева

Гл. експерт  в Дирекция ССТТТЗПОС     

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art