A+ A A-

ЗАПОВЕД №704/ 20.06.2013 г.

ОCHОBHO  УЧИЛИЩЕ  “ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ  “ ХАСКОВО
_________________________________________________________ 
6300 Хасково  бул.Съединение 26 .тел./факс  038 62 25 24 ; 038 62 40 84 
 
 
З А П О В Е Д     № 704  / 20.06.2013  год.
 
На основание чл. 10, ал. 2 и чл. 15, ал.5  от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, във връзка с чл. 5 от Наредбата за началния размер на наемните цени при разпореждане с общинска собственост по реда  на  Наредбата за управление  и разпореждане  с общинска  собственост, Решение №443 от 31.05.2013 г. от  Протокол  №22  от заседание  на Общински съвет- Хасково
 
 
О Б Я В Я В А М :
 
Публичен  търг  с явно  наддаване  ia  отдаване  под  наем  за срок  от  пет   години
 
на  обекти:
 
  • павилион, находящ се в двора  на  ОУ  „Христо  Смирненски” - град Хасково, с площ  от 22 кв.м.
  • павилион, находящ се в двора  на  ОУ  „Христо  Смирненски” - град Хасково, с площ  от 25 кв.м.
 
Начална  тръжна  цена  за обектите:
 
  • павилион с площ  от 22 кв.м.  -  110.00 лева месечно
  • павилион с площ  от 25 кв.м.  - 125.00 лева месечно
 
Таксата  за  закупуване  на  тръжната  документация  и  за  участие  в  търга  е  в размер  на  30 (тридесет) лева.  общо
 
Документацията за участие в търга се закупува от кандидатите от канцеларията на ОУ „ Христо Смирненски"- град Хасково от датата на публикуване на обявата до 12.00 часа на 05.07.2013 г.
Размерът на стъпката за наддаване е 10 % от първоначалната наемна цена. Размер на депозита за участие за съответните имоти: за павилион , с площ от 22  кв.м. - 110.00 лева;  за павилион, с площ  от 25 кв.м. -  125.00 лева; при  спечелване на  търга от някой   oт  участниците,   внесеният  депозит става   част от  депозита   за изпълнение  на договора  за  наем до неговото  прекратяване.
 
Начин на плащане- депозитът за участие се внася по банков път по сметката на ОУ „Христо Смирненски"- град Хасково- IBAN: BG61RZBB91553120032104; BIC: RZBBBGSF при „Райфайзенбанк” ЕАД, а таксата за закупената тръжна документация- се внася в касата на училището или по банковата сметка.
 
Краен срок за подаване на документацията за участие в търга - 15.00 часа на 12.07.2013 г. в канцеларията на училището.
 
Дати  за оглед  на  обекта:  от датата  на  публикуване  на  обявата  до  12.07.2013 г. - от 9 .00  до 15.00 ч.  всеки делничен  ден.
Търгът  за  обект   павилион  с площ  от  22  кв. м. ще  се  проведе  на  16.07.2013 от 13,30  часа в  счетоводството  ОУ  „Христо  Смирненски”- гр.  Хасково, а  за  обект павилион с площ от 25 кв.м. ще се проведе на 16.07.2013 г. от 15,00 часа в счетоводството  ОУ  „Христо  Смирненски"- гр.Хасково.
 
Кандидатите  в търга  следва да  представят следните документи:
 
1. Заявление за участие в търга- по образец, приложен към тръжната документация.
2. Документ за закупена  тръжна документация.
3. Документ за внесен депозит. 
4. Удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице /актуално състояние/. (Представя се от еднолични търговци и юридически лица). 
5. Документ за регистрация по Е И К/БУЛСТАТ. (Представи се  от еднолични търговци  и юридически  лица).
6. Служебна бележка от отдел "Приходи” към Община Хасково, че участникът  няма  задължения  към  Община  Хасково.
7. Служебна   бележка   от счетоводството   на  ОУ „Христо   Смирнеиски'” гр. Хасково, че участникът няма  задължения  към училището.
8. Декларация   за   извършен   оглед   на   обекта-   по   образец,   приложен   към тръжната документация.
9. Оферта-  приложен  към  тръжната  документация. 
10. Проект  на договора  за наем, парафиран  от участника. 
 
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : 
 
Тръжната документация  и  проекто-договора  към  нея.
 
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на ОУ „Христо Смирненски” , гр. Хасково, училищния сайт и официалния сайт на Община Хасково.
 
 
 
 
 
ДИРЕКТОР 
на ОУ „Христо Смирненски”- град Хасково: /п/
Венко  Точевски

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art