A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-077 / 27.05.2013 г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост  и  Решение № 372/29.03.2013г. на Общински съвет Хасково 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост:

-  Бивш Хасковски пионерски лагер, находящ се в курорт Батак, местност Петрово Бърдо, състоящ се от:

 1. Двуетажна масивна сграда с площ 168.00 кв.м.– блок А,

 2. Двуетажна масивна сграда с площ 168.00 кв.м.– блок Б

 3. Двуетажна масивна сграда с площ 168.00 кв.м.– блок В

 4. Едноетажна сграда с площ 378.00 кв.м.– Кухненски блок

 

при следните условия:

 

1. Срок  на отдаване под наем  –  5 (пет)) години.

2.   Месечен наем в размер на 200,00 лева без ДДС.

3.  Цялостната реконструкция, стопанисване, охрана и консумативните разходи по ползване на имота са за  сметка на Наемателя.

Дати за оглед на обекта след направена заявка в ОП „Почивно дело”.

 

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ССТТТЗПОС” след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBANBG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BICRZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково.

Депозит в размер на 1200 лева се внася по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 17.06.2013 година.

Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 17.06.013 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

Инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково


Съгласувал: Петя Бостанджиева

Директор д-я ПНОВК

 

Изготвил: Мария Димова

гл.спец. в д-я ССТТТЗПОС

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art