A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-074 / 27.05.2013 г.

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост

 

ОБЯВЯВАМ:

 

 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на  обект, частна общинска собственост:

1. Обект № 6 с площ 65,40 кв.м,, находящ се в сграда Бизнесцентър 2 – първи етаж,  при месечен наем 330,00 лв.

Дата за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.

Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – Дирекция ССТТТЗПОС след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково.

Депозит в размер на 1980,00 лв. се внася по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BIC RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложения за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават в „Деловодство” на община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва : номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12.00 часа на 17.06.2013 година.

Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ,  доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 17.06.2013 година от 14.00 часа в заседателната зала на община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.


Инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково


Съгласувал: Петя Бостанджиева

Директор д-я ПНОВК

 

Изготвил:Ст.Трендафилова

ст.спец. в д-я ССТТТЗПОС

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art