A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-071 / 27.05.2013 г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №371/29.03.2013 год. на Общински съвет Хасково 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост:

1.Лекарски кабинет в здравна служба с. Войводово с площ 30,00 кв.м.; за здравна и хуманитарна дейност.

при следните условия:

 

1.Срок за отдаване под наем – 10(десет) години.

2.Месечен нае в размер на 15,00 лв. без ДДС.

 

Дати за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.

 

Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ССТТТЗПОС” след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBANBG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BICRZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на Община Хасково.

Депозит в размер на 90,00 лв. се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 17.06.2013 година.

Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 17.06.2013 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр.Хасково, достъпна за всички лица и публикува в интернет страницата на общината..


Инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково


Съгласувал: Петя Бостанджиева

Директор д-я ПНОВК

 

Изготвил: Мария Димова

гл.спец. в д-я ССТТТЗПОС

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art