A+ A A-

ЗАПОВЕД №588 / 10.05.2013 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО   СМИРНЕНСКИ“ ХАСКОВО
6300 Хасково бул.Съединение №40 ,тел./факс  038 62 25 24 ; 038 62 40 84 
 
 
 
 
З А П О В Е Д   №588 / 10.05.2013 год.
 
На основание чл. 11 и чл. 10, ал.2 от Наредбата  за  управление и разпореждане с общинска собственост, във връзка с чл.5 от Наредбата  за  началния размер на наемните цени при  разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата  за  управление и разпореждане с общинска собственост , Решение № 791  от 24.06. 2011 г. и  Решение № 65 от 03.02. 2012 г. на Общински съвет- Хасково 
 
 
О Б Я В Я В А М:
 
 
Процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на имоти , публична общинска собственост при следните условия:
 
1. Описание:  отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, представляващи:
 
• Павилион ,  с площ  от  25,00(двадесет и пет) кв.м. , находящ  се в  двора  на  ОУ “Хр. Смирненски ”, гр. Хасково
• Павилион ,  с площ  от  22,00(двадесет и два) кв.м. , находящ  се в  двора  на  ОУ “Хр. Смирненски ”, гр. Хасково
 
2. Вид на търга: с явно наддаване
 
3. Начална годишна тръжна цена и начин на плащане:    
 
ПАВИЛИОН  с площ от 25,00(двадесет и пет) кв.м. -  (хиляда и петстотин)лева. 
Наемната цена е вносима на дванадесет равни месечни вноски платими до 5-то  на текущия месец по сметка или в брой в касата на ОУ "Христо Смирненски”, гр.  Хасково.
ПАВИЛИОН  с площ от 22,00(двадесет и два) кв.м. -  (хиляда триста и двадесет )лева. 
Наемната цена е вносима на дванадесет равни месечни вноски платими до 5-то  на текущия месец по сметка или в брой в касата на ОУ "Христо Смирненски”, гр. Хасково.
 
4.  Размер на депозита: за имотите - 50 на сто от първоначалния годишен наем, който се внася  по банкова сметка IBAN BG61RZBB91553120032104, BIC код RZBBBGSF при „Райфайзенбанк” ЕАД , клон Хасково в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.     
 
5. Определям стъпка за наддаване: 10 % от първоначалната тръжна цена;
 
6. Дата, място и час на провеждане на публичния търг: 04.06.2013г. от 14.00 часа  за павилион ,  с площ  от  25,00(двадесет и пет) кв.м. , находящ  се в  двора  на  ОУ “Хр. Смирненски ”, гр. Хасково и
на  04.06.2013 г. от 15.00 часа  за  павилион ,  с площ  от  22,00(двадесет и два) кв.м. , находящ  се в  двора  на  ОУ “Хр. Смирненски ”, гр. Хасково в счетоводството на ОУ ''Христо Смирненски”, гр. Хасково
 
 
7. Подаване на документи за участие: Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в канцеларията на училището в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 14.00 ч. на деня, предхождащ търга.
 
8. Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация - 50 (петдесет) лв., която се  закупува от канцеларията на училището  до  12.00 часа на 31.05.2013 г.  и се внася в канцеларията на училището  или  по банкова сметка IBAN BG61RZBB 91553120032104, BIC код RZBBBGSF ПРИ „Райфайзенбанк” ЕАД , клон Хасково  до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.
 
9. Дати за оглед на обекта: всеки делничен ден от 9.00 до 15.00 ч., след направена заявка в канцеларията на училището.
 
10. Специални изисквания:
Договорът за наем се сключва за срок от пет години, с начална дата на протокола за предаване на владението имота на спечелилия участник
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документа, доказващ внасянето на  определения депозит.
 
Кандидатите в търга следва да представят следните документи: 
 
       1. 
Дейността на наемателя, следва да отговаря на всички законови изисквания, регламентиращи извършването на търговска дейност на територията на общинското училище.
 
 
УТВЪРЖДАВАМ
тръжна документация и проекто-договор
 
 
 
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на ОУ „Христо Смирненски” , гр. Хасково, училищния сайт и официалния сайт на Община Хасково.
 
 
 
ДИРЕКТОР 
на ОУ „Христо Смирненски”- град Хасково: /п/
/Венко Точевски/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art