A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-051/ 18.04.2013 г.

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост

 

ОБЯВЯВАМ:

 

            Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на  обекти, частна общинска собственост:

1.Поземлен имот – съобщителен провод с площ 1,186 дка., V категория, №000345, находящ се в землище с.Гарваново при годишен наем 6000,00 лв.

Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.

Дата за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.

Предложения за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават в „Деловодство” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва : номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12.00 часа на 13.05.2013 година.

Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – Дирекция ССТТТЗПОС след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково.

Депозит в размер на 3000,00 лв. се внася по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BIC RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ,  доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 13.05..2013 година от 14.00 часа в заседателната зала на община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

Инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково

                           

Съгласувал: Петя Бостанджиева

Директор д-я ПНОВК

 

Изготвил: Станка Трендафилова

ст.спец.  д-я ССТТТЗПОС        

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art