A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-013 / 18.03.2013 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл.45, ал.1 от НУРОС във връзка с процедура по реда на чл. 79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, Решение № 313/14.12.2012год. на Общински съвет – Хасково и АЧОС № 4421/13.09.2012г.

 

О Б Я В Я В А М:

              Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост:

              Поземлен имот с идентификатор 77195.318.7 - нива, м.”Балакли” в землището на гр.Хасково, целият с площ от 48,780 дка.

              Определям начална тръжна цена в размер на 48 780,00 лв. без ДДС.

 Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090.                    

 Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция “ССТТТЗПОС”.

 Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 09.04.2013 г .

            Пликовете с наддавателните/ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение,поставено в плик ,се вписват наименованието на обекта на търга,предлаганата цена /цифром и словом/,името на участника или името на упълномощеното лице,подписани и подпечатани.

 Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 09.04.2013година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

 Спечелилият търга заплаща:

- достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.

- 3 % режийни разноски върху цената имота, съгласно чл. 46, ал. 2 от НУРОС на Общински съвет Хасково, в полза на Община Хасково.

- 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота.

- 20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС и чл.14 от ППЗДДС, в полза на Община Хасково.

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.


инж. Георги Иванов  

Кмет на Община Хасково


Съгласувал правно основание                                 

П.Бостанджиева                                    

Директор ПНОВК                                                            

  

Изготвил: Ивелина Милева

Гл. експерт  в Дирекция ССТТТЗПОС        

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art