A+ A A-

Заповед № 161/11.02.2013

ЗАПОВЕД № 161
11.02.2013 год.
с.Узунджово, общ.Хасково

На основание чл.10 ал. 1 и 2, чл.15 ал.2 и ал.5, чл.16 ал.2 от Наредбата управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково във връзка с Решение № 182 от 01.06.2012г. на Общински съвет Хасково и Решение №261 от 05.10.2012г. на Общински съвет Хасково и чл.7 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост  на Общински съвет Хасково

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на земеделски земи, собственост на ОУ “Любен Каравелов” с. Узунджово:
1.Земеделска земя с площ  15,200 дка, трета категория, намираща се в землището на с. Узунджово, м. „Юрук Йолу”, имот КЕ № 027065 – при годишен наем в размер на 456.00 лв.без ДДС;
2.Земеделска земя с площ  26,400 дка, четвърта категория, намираща се в землището на с. Узунджово, м. „с.Узунджово”, имот КЕ № 091014– при годишен наем в размер на 792.00 лв.без ДДС;
3.Земеделска земя с площ  15,000 дка, четвърта категория, намираща се в землището на с. Узунджово, м. „Кабите”, имот КЕ № 089023– при годишен наем в размер на 450.00 лв.без ДДС;
4.Земеделска земя с площ  28,436 дка, трета категория, намираща се в землището на с. Узунджово, м. „Кабите”, имот КЕ № 085102 – при годишен наем в размер на 853.08 лв.без ДДС;
5.Земеделска земя с площ  39,938 дка, четвърта категория, намираща се в землището на с. Узунджово, м. „Кабите”, имот КЕ № 085108– при годишен наем в размер на 1198.14 лв.без ДДС;
при следните условия:
Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация - 50 лева и депозит в размер на  50% от годишния наем се внасят в канцеларията на училището или по банкова сметка: IBAN BG 71 RZBB 9155 3120 0327 00, BIC код RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково.
Определям стъпка за наддаване 10% от първоначално обявеният годишен наем.
Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа след направена заявка в Канцеларията на училището.
Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в Канцеларията на ОУ „Любен Каравелов” с.Узунджово, общ.Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 04.03.2013 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 05.03.2013 година от 14,00 часа в Сградата на ОУ „Любен Каравелов” с.Узунджово, общ. Хасково.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в училището.

Директор:
Валя Димитрова

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art