A+ A A-

ЗАПОВЕД №О-54 / 12.12.2012 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ Н.Й.ВАПЦАРОВ”, град Хасково

ЗАПОВЕД 

№ О-54 от 12.12.2012год.

На основание чл.11 във връзка с чл. 10, ал.2,  от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 300/23.11.2012 год. на Общински съвет Хасково

ОБЯВЯВАМ:

Процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост при следните условия:

1. Описание: отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ:

ТЕРЕН с площ от 25,00(двадесет и пет) кв.м. находящ се в ОУ “Н.Й.Вапцаров”, гр. Хасково, предназначен за монтиране на преместваем павилион за производство и продажба на закуски.

2. Вид на търга: с явно наддаване

3. Начална годишна тръжна цена и начин на плащане: ТЕРЕН с площ от 25,00(двадесет и пет) кв.м. - 1200,00(хиляда и двеста)лева. Наемната цена е вносима на дванадесет равни месечни вноски платими до 5-то число на текущия месец по сметка или в брой в касата на ОУ “Н.Й.Вапцаров”, гр. Хасково.

4. Размер на депозита: за имота - 600,00(шестстотин)лева, представляващ  50 на сто от първоначалния годишен наем, който се внася в по банкова сметка IBAN BG74 RZBB 9155 3120 0340 04, BIC код RZBBBGSF ПРИ „Райфайзенбанк”, клон Хасково в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

5.  Определям стъпка за наддаване: 10 % от първоначалната тръжна цена;

6. Дата, място и час на провеждане на публичния търг: 28.12.2012г. от 14.00 часа в кабинет 26 на ОУ “Н.Й.Вапцаров”, гр. Хасково

7.  Подаване на документи за участие: Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в канцеларията на училището в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 14.00 ч. на деня, предхождащ търга

8. Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 20 (двадесет) лв., която се внася  по банкова сметка IBAN BG74 RZBB 9155 3120 0340 04, BIC код RZBBBGSF ПРИ „Райфайзенбанк”, клон Хасково  в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

9. Дати за оглед на обекта: всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 ч., след направена заявка в канцеларията на училището 

10. Специални изисквания:

- Договорът за наем се сключва за срок от пет години, с начална дата на протокола за предаване на владението на имота на спечелилия участник

- Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документа, доказващ внасянето на определения депозит.

- Дейността на наемателя, следва да отговаря на всички законови изисквания, регламентиращи извършването на търговска дейност на територията на общинска училище

 

УТВЪРЖДАВАМ

тръжна документация и проекто-договор

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на ОУ «Н.Й.Вапцаров», гр. Хасково, училищния сайт и официалния сайт на Община Хасково.

 

Директор:

М.Делчева

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art