A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-221 / 04.12.2012 г.

На основание чл. 45, ал. 1, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение № 268/05.10.2012 г. на Общински съвет Хасково и АЧОС №3408/12.04.2010 г.
 
О Б Я В Я В А М:
 
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост: 
 
Поземлен имот с идентификатор № 77195.722.65 по КК на гр. Хасково /бул.”България”/ с площ от 2 470,00 кв.м. 
 
Определям начална тръжна цена в размер на 1 309 100,00 лв. без ДДС.
Участниците да внесат депозит в размер на 20 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090.        
Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.
Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта до 12,00 часа на 20.12. 2012 година.
Пликовете с наддавателните /ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и словом/, името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. 
 
Публичният търг с тайно  наддаване ще се проведе на 20.12.2012 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
 
Спечелилият търга заплаща:
- достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.
- 20 % ДДС върху цената на имота, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в полза на Община Хасково.
- 3 % режийни разноски върху цената имота, съгласно чл. 46, ал. 2 от НУРОС на Общински съвет Хасково, в полза на Община Хасково.
- 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота. 
- 20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС и чл.14 от ППЗДДС, в полза на Община Хасково.
 
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково достъпна за всички лица.
 
 
Кмет на Община Хасково
инж. Георги Иванов
 
Съгласувал правно основание                                  
П. Бостанджиева                                    

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art