A+ A A-

ЗАПОВЕД №20 / 03.12.2012 г.

„ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА І - ХАСКОВО”
ЕООД в ликвидация гр.Хасково 
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№20
03.12.2012 г., гр. Хасково
 
На основание чл.268 ал.1 от ТЗ, вр. с процедура по чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково и Решение №262/05.10.2012. год. на Общински съвет – Хасково, д-р Кирилка Делчева Чолакова-Ликвидатор на „Център по дентална медицина І-Хасково” ЕООД в ликвидация гр. Хасково, ул. „Васил Друмев” №12, ет.3
 
О Б Я В Я В А М:
 
Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, собственост на „Център по дентална медицина І-Хасково” ЕООД в ликвидация:
 
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  77195.723.147.1.21  по КККР на  гр.Хасково , одобрена със Заповед №РД-18-63/05.10.2006 г на ИД на АК, с административен адрес Хасково, ул. „Васил Друмев” №12, ет.3, предназначен  за здравни и социални услуги на едно ниво, с площ от 240 кв.м., при съседи: на същия етаж и над обекта - няма, под обекта: 77195.723.147.1.25, 77195.723.147.1.16,   77195.723.147.1.17, 77195.723.147.1.24, 77195.723.147.1.18, 77195.723.147.1.19, 77195.723.147.1.20, 77195.723.147.1.10, 77195.723.147.1.11, 77195.723.147.1.12, 77195.723.147.1.13, ведно със 20,90 %   ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж. Обектът се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с  идентификатор  77195.723.147.
 
Определям начална тръжна цена в размер на 174 500 ,00 лв. без ДДС.
Участниците да внесат депозит в размер на 10% от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG03 RZBB 9155 1002 0409 61 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева в по банкова сметка IBAN: BG03 RZBB 9155 1002 0409 61 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково.
Определям стъпка за наддаване  1% от първоначалната тръжна цена.
Утвърждавам тръжна документация и проекто-нотариален акт .
Дати за оглед на обектите: всеки ден от 8.00 до 13.00 часа 
Заявление за участие в публичният търг с явно наддаване  се подават в гр. Хасково, ул.”Васил Друмев” №12, ет.3, стая №29  в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 20.12.2012 година. Към момента на подаване на Заявлението се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.
 
Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 20.12.2012 година от 13,00 часа в сградата на дружеството- Хасково, ул.”Васил Друмев” №12,ет.3, стая  №.29
 
Спечелилият търга заплаща:
- достигната на търга цена на имота без ДДС.
- 3% режийни разноски върху достигнатата на търга цена
- 2,6% данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота. 
- нотариалната такса,  по т.8 от Тарифа за нотариалната такса към ЗННД, ; такса за вписване в АВ-имотен регистър по  чл.2 от Тарифа за ДТ, събирани от Агенцията по вписванията; 
 
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на дружеството гр. Хасково, ул.”Васил Друмев” №12 достъпна за всички лица.
 
 
 
Ликвидатор:
д-р К.Чолакова

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art