A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-216 / 19.11.2012 г.

ЗАПОВЕД

№  Т-216

град Хасково 19.11.2012 година

 

Със Заповед № Т-211/31.10.2012 година е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост: самостоятелна сграда с идентификатор № 77195.504.70.3 по КК на гр. Хасково (м. „Кенана“) със ЗП от 56,00 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

 НАРЕЖДАМ:

Отменям моя Заповед № Т - 211/31.10.2012 година за обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост: самостоятелна сграда с идентификатор № 77195.504.70.3 по КК на гр. Хасково (м. „Кенана“) със ЗП от 56,00 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж.

 На кандидатите закупили тръжна документация да бъдат възстановени всички разходи по закупуването на тръжна документация и внесения депозит.

Препис от заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

 

ГЕОРГИ ИВАНОВ

Кмет на Община Хасково

 

Съгласувал:

/Петя Бостанджиева/

 

Изготвил:

/Н. Малкоч/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art