A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-215 / 31.10.2012 г.

На основание чл.45,ал.1,чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №269/05.10.2012г.на Общински съвет Хасково и АЧОС № 4047/24.04.2012г.

О Б Я В Я В А М:

        Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост:

        Поземлен имот с идентификатор № 77195.744.62 /ж.р. ”Каменец”- ул. ”Пещера”/ по КК на гр.Хасково, целият с площ от 716,00 кв.м.

     Определям начална тръжна цена в размер на 23 628,00 лв. без ДДС.

    Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090.        

      Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

      Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.

 Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 20.11.2012година.

            Пликовете с наддавателните/ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение,поставено в плик ,се вписват наименованието на обекта на търга,предлаганата цена /цифром и словом/,името на участника или името на упълномощеното лице,подписани и подпечатани.

 Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 20.11. 2012година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

 Спечелилият търга заплаща:

- достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.

- 20 % ДДС върху цената на имота, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в полза на Община Хасково.

- 3 % режийни разноски върху цената имота, съгласно чл. 46, ал. 2 от НУРОС на Общински съвет Хасково, в полза на Община Хасково.

- 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота.

- 20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС и чл.14 от ППЗДДС, в полза на Община Хасково.

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.

 

Кмет на

Община Хасково

инж. Георги Иванов

  

Съгласувал правно основание                                 

Директор ПНОВК                                                          

П.Бостанджиева                              

 

Изготвил:

Ивелина Милева

Гл. експерт  в Дирекция ССТТТЗПОС                    

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art