A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-210 / 31.10.2012 г.

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост

 

ОБЯВЯВАМ:

 

            Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост - за банков офис:

1. Помещения с площ 100,00 кв.м., находящи се на първи етаж в сграда Бизнесцентър 2, при годишен наем 10 800,00 лв. без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – Дирекция ССТТТЗПОС след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в „Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 20.11.2012 година.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.

Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 20.11.2012 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта да се постави на видно място в общината.

 

Инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково

                           

Съгласувал: Петя Бостанджиева

Директор д-я ПНОВК

 

Изготвил: Мария Димова

гл.спец. д-я ССТТТЗПОС    

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art