A+ A A-

ЗАПОВЕД № РД 04-441/12.09.2012

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
СЕЛО КНИЖОВНИК, ОБЩИНА ХАСКОВО
тел. 03719/22-66, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web/vasillevski.net
 
 
ЗАПОВЕД  № РД 04-441/ 12.09.2012 год.
 
 
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, ЧЛ. 14, ал.7 от ЗОС, чл. 15 ал. 5 от от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост о  Решение № 0215/22.06.2012г. на Общински съвет Хасково
 
ОБЯВЯВАМ:
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект, публична общинска собственост,  при следните условия:
 
1. Земеделска земя с площ 190,562 дка, четвърта категория, намираща се в землището на село Книжовник, м. „Чаморлука”, имот КЕ  097006 при първоначално обявен годишен наем – 5 716.00 лева. 
 
Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга.
 
Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.
Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.
Тръжна документация се получава от канцелария на училището след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG38 RZBB91553120033100, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, в полза на ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с. Книжовник, община Хасково. 
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 8.00 до 16.00 часа след направена заявка в канцелария на училището.
 
Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в в канцелария на училището  в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 02.10.2012 година. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 02.10.2012 година от 14.00 часа в учителска стая на училището.
Препис от заповедта  да се постави на видно място в училището, кметството на село Книжовник, училищния сайт и официалния сайт на Община Хасково.
 
 
 
ВАЛЕНТИН КРАЕВ
Директор на ОУ „Васил Левски”
с. Книжовник, Община Хасково
 
 
Съгласувал: Латина Матева
Счетоводител на ОУ „Васил Левски”
с. Книжовник, Общ. Хасково
 
 
 
Изготвили: Росена Хаджиева
гл. учител в ОУ „Васил Левски”
с. Книжовник, Общ. Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art