A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т- 188 / 29.08.2012

На основание чл.45, ал.1,чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС  на Общински съвет – Хасково, Решение №64/03.02.2012год. на Общински съвет – Хасково и АЧОС № 3285/17.08.2009г..
 
О Б Я В Я В А М:
 
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост: 
УПИ II в кв.18 по плана на с.Узунджово,Община Хасково, целият с площ от 1 001,00 кв.м. 
Определям начална тръжна цена в размер на 6 650,00 лв. без ДДС.
Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090.                                  
Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.
Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 18.09.2012г .
Пликовете с наддавателните/ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение,поставено в плик ,се вписват наименованието на обекта на търга,предлаганата цена /цифром и словом/,името на участника или името на упълномощеното лице,подписани и подпечатани.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 18.09.2012.година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
 
Спечелилият търга заплаща:
 
- достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.
- 20 % ДДС върху цената на имота, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в полза на Община Хасково.
- 3 % режийни разноски върху цената имота, съгласно чл. 46, ал. 2 от НУРОС на Общински съвет Хасково, в полза на Община Хасково.
- 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота. 
- 20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС и чл.14 от ППЗДДС, в полза на Община Хасково.
 
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.
 
Кмет на 
Община Хасково:
/инж. Георги Иванов/
 
Съгласувал правно основание                                  
Директор ПНОВК:                                                             
/П.Бостанджиева/                                     
 
Изготвил:
Ивелина Милева
Гл. експерт  в Дирекция ССТТТЗПОС

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art