A+ A A-

Заповед №410/ 21.08.2012г.

СУ „СТЕФАН  КАРАДЖА” 

З  А  П  О  В  Е  Д  

№410/21.08.2012

  

На основание чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП, вр.чл.15,  ал.5, предл.първо, и чл.80 от  Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хасково

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, с възможност за удължаване на срока за още 3 (три) години, на обект: помещение за приготвяне на храна 435 кв.м  в приземен етаж с не пълно кухненско оборудване

Начална тръжна цена – 2400 лв месечен наем.

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.

Тръжна документация се получава в счетоводството на училището след представен платежен документ за заплатена такса за закупуване на тръжна документация – 100.00 лв., които се внасят в брой в касата на училището. 

Депозит в размер на 2000 лева се внася по сметка IBAN BG 06 RZBB 91553120032803, BI C RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в канцеларията на училището  в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на кандидата за участник в търга и  точното наименование на обекта, до 16,00 часа на 10.09.2012 година. 

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ,  доказващ внасянето на определения депозит. 

Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 11.09.2012 година от 14,00 часа в Дирекцията на СУ „Ст.Караджа”-Хасково.

 

Препис от заповедта  да се представи за обявяване в Община Хасково.

 

ДИРЕКТОР: (п)

           (ГЕНЧО ГЕНЕВ)

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art