A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т- 161/04.07.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с  чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №173/01.06.2012 год. на Общински съвет Хасково

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на терени за поставяне на павилиони за продажба на вестници съгласно одобрени схеми по чл. 56 от ЗУТ при годишен наем 52 920,00лв.:

 1.   бул.. „Съединение”  -пред ОРБ
 2.   бул. «Съединение” – източно от маг. „Чочко”
 3.  бул. „Г. С. Раковски” – срещу блок „Космос”
 4.  бул. „Г.С.Раковски” – пред маг. „Валентина” – място № 39
 5.  ул. „Ст. планина” – до автобусна спирка
 6.  бул. „Г. С. Раковски” – пред ОКС
 7.  Площад „Атлантически”
 8.  ул. „Цар Освободител” – пред супер „Освобождение”
 9.  ул. „Добруджа” – пред парка на ул. „Добруджа”
 10.  ул. „Дунав и ул. „Първи май” – срещу Военно поделение
 11. Автогара – обект № 2 – южно от аптека „Гален”
 12. Площад „Свобода” – до кафе „Егоист”
 13. Бул. „Съединение” – до Търговия на едро
 14. Ул. „Добруджа” – срещу супер „Добруджа”
 15. Бул. „България” – на пешеходен мост – източно от входа на покрит пазар
 16. Бул. „България” – пред малък Бизнесцентър
 17. Бул. „Илинден” – на моста пред СОУ „Отец Паисий”
 18. Бул. „България” – пред І- ва поликлиника
 19. Бул. „България” № 152 – пред Изчислителен център
 20. Ул. „Хан Кубрат – срещу театъра
 21. Бул. „България” и ул. „П.Р. Славейков” – зад Бизнесцентър 1
 22. Ул. „Г. Бенковски” и ул. „Мадара”
 23. Ул. „Ст. Стамболов” – до трафопоста (след автогарата)
 24. Бул. „България – до супер „Освобождение”
 25. Бул. „Г.С. Раковски” – място № 39А до маг. „Валентина”
 26. Бул. „България” – пред Пощата
 27. Бул. „Г.С. Раковски” – срещу Военното поделение
 28. Кръстовището на бул. „България” и ул. „Преслав” ( до съда)
 29. Пред Джамията до Община Хасково
 30. Срещу супер „Деси и Ко” – ул. „Цар Самуил” и ул. „Цар Страшимир”
 31. Ул. „Сан Стефано  - до „Комстромат”
 32. Кръстовището на бул. „Илинден” и бул. „Освобождение”
 33. Цветен пазар – до читалище „Заря”
 34. Ул. „Стефан Стамболов” – срещу Басейн „Лебеда”
 35. Автогара – източно от аптека „Гален”
 36. ул. „Стефан Стамболов” – срещу желез. магазин
 37. Бул. „Съединение” – източно от чит. „Заря”
 38. Ъгъла на ул. „Мадара” – източно от супер „Мадара”
 39. Пл. „Свобода” – пред сл. „Мадлен” северна част
 40. Ул. „Добруджа” парка
 41. Ул. „Св. Св. Кирил и Методий” – западно от СОУ „В. Левски”

42.           Ул. „Св. Св. Кирил и Методий” – южно от бивш маг. „Сан Марко”

 

Поставянето на павилионите ще се извърши след подписване на договора за наем по одобрен проект от техническите служби на общината.

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – Дирекция „Общинска собственост” след представено платежно за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBANBG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BICRZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково.

Депозит в размер на 120 000,00 се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BI C RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 08.08.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 08.08.2012 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково. 

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в общината.

  

Инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково

  

Съгласувал:

Петя Бостанджиева

Директор д-я “ПНОВК”

  

Изготвил:

Станка Трендафилова

Ст.специалист в д-я „ССТТТЗПОС”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art