A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т- 159/04.07.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с  чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №173/01.06.2012 год. на Общински съвет Хасково

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на паркоместа при първоначален годишен наем 124 920,00 лв. както следва:

  1. До Бизнесцентър 2 – ул.”Цар Освободител” / до Орел / – 20 бр. паркоместа;

  2. Ул.”В.Друмев” и ул.”Преслав”/ до печатницата/ - 17 бр.паркоместа;

  3. До хотел “Аида” – УПИ II, кв.549 а – 47 бр. паркоместа;

  4. До Областен съвет – 16+19 = 35 бр. паркоместа;

  5. Пред Профсъюзен дом – кв.306 – 30 бр. паркоместа;

  6. Срещу Промишелен  пазар – кв.399 /бул.”България”/ – 20 бр. паркоместа;

  7. 21 век - УПИ IV, кв.524 – 98 бр.паркоместа.

  8. Пред “Комплекс 21 век” улица  – 15 бр. паркоместа;

  9. След Изчислителен център – 30 бр. паркоместа;

  10.Зад ресторант “Република” кв.399 – 21 бр. паркоместа;

  11.Срещу градинката на Бизнесцентър 1, кв.412 /дъгата/ – 20 бр. паркоместа;

  12. Пред Младежки дом – кв.255 – 12 паркоместа;

  13. Кв.”Орфей”, ул.”Ком” – УПИ VII, кв.651 – 66 паркоместа;

Определям стъпка за наддаване 1% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – Дирекция „Общинска собственост” след представено платежно за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBANBG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BICRZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково.

Депозит в размер на 95 000 лева се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BI C RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 08.08.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 08.08.2012 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в общината.

 

Инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково

                           

Съгласувал: Петя Бостанджиева

Директор д-я “ПНОВК”

 

Изготвил: Мария Димова

гл.спец. в д-я “ССТТТЗПОС”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art