A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т- 154/04.07.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №70/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост,  при следните условия:

1. Лекарски кабинет в здравна служба кв. Болярово с площ 33.60 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 410,00 лева  без ДДС; за здравна и хуманитарна дейност.

2 Стоматологичен кабинет в здравна служба с. Въгларово с площ 13.52 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 90,00 лева  без ДДС; за здравна и хуманитарна дейност.

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга и номера на позицията, за която участват. За всяка от позициите се участва с отделна тръжна документация.

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ССТТТЗПОС” след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка

IBANBG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BICRZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на Община Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 08.08.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.

Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 08.08.2012 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в общината.

 

Инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково

                           

Съгласувал: Петя Бостанджиева

Директор д-я “ПНОВК”

 

Изготвил: Мария Димова

гл.спец. в д-я “ССТТТЗПОС”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art