A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т- 147/03.07.2012

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от НУРОС във връзка с процедура по реда на чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, Решение №111/24.02.2012. год. на Общински съвет – Хасково и АЧОС №3765/11.01.2012г.

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост:

Имот с №119014 - нива в землището на с.Стамболийски, Община Хасково, целият с площ от 0,580 дка.

Определям начална тръжна цена в размер на  580,00 лв. без ДДС.

Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева в касовия салон на Община Хасково.

Определям стъпка за наддаване 10 % от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция “ССТТТЗПОС”.

 Предложенията за участие в публичният търг с явно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 07.08.2012година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 07.08.2012година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

              Спечелилият търга заплаща:

            - достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.

            - 3 % режийни разноски върху цената имота, съгласно чл. 46, ал. 2 от НУРОС на Общински съвет Хасково, в полза на Община Хасково.

-2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота.

- 20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС и чл.14 от ППЗДДС, в полза на Община Хасково.

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.

 

Кмет на

Община Хасково:

/инж. Георги Иванов/

  

Съгласувал правно основание                                  

Директор “ ПНОВК “:                                                             

/П.Бостанджиева/                                     

 

Изготвил:

Ивелина Милева

Гл. експерт  в Дирекция „ССТТТЗПОС”      

 

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art