A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т- 116/03.07.2012

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл.45, ал.1 от НУРОС във връзка с процедура по реда на чл. 79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, Решение № 64/03.02.2012. год. на Общински съвет – Хасково и АЧОС № 3461/29.07.2010г.

 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост:

Поземлен имот с идентификатор 77195.710.108 по Кадастралната карта на гр. Хасково /ул.”Ком”/ целият с площ от  3 140,00 кв.м.

Определям начална тръжна цена в размер на 565 200,00 лв. без ДДС.

Участниците да внесат депозит в размер на 20 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева в касовия салон на Община Хасково.

Определям стъпка за наддаване 1 % от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция “ССТТТЗПОС”.

 Предложенията за участие в публичният търг с явно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 07.08.2012година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 07.08.2012година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга заплаща:

- достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.

- 20 % ДДС върху цената на имота, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в полза на Община Хасково.

- 3 % режийни разноски върху цената имота, съгласно чл. 46, ал. 2 от НУРОС на Общински съвет Хасково, в полза на Община Хасково.

- 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота.

- 20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС и чл.14 от ППЗДДС, в полза на Община Хасково.

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.

   

Кмет на

Община Хасково:

/инж. Георги Иванов/

  

Съгласувал правно основание                                 

Директор “ ПНОВК “ :                                                             

/П.Бостанджиева/                                     

  

Изготвил:

Ивелина Милева

Гл. експерт  в Дирекция „ССТТТЗПОС”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art