A+ A A-

Заповед №8/29.06.2012 г.

„ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА І - ХАСКОВО”
ЕООД гр.Хасково в ликвидация
 
З  А  П  О  В  Е  Д
№8
гр. Хасково 29.06.2012 г.
 
На основание чл.268 ал.1 от ТЗ, вр. с процедура по чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково и Решение № 6/25.11.2011. год. на Общински съвет – Хасково, д-р Кирилка Делчева Чолакова-Ликвидатор на „Център по дентална медицина І-Хасково” ЕООД в ликвидация гр. Хасково, ул. „Васил Друмев” №12, ет.3
 
О Б Я В Я ВА М:
 
Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижими имот, собственост на „Център по дентална медицина І-Хасково” ЕООД в ликвидация:
 
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  77195.723.147.1.24  по КККР на  гр.Хасково, одобрена със Заповед №РД-18-63/05.10.2006 г на ИД на АК, с административен адрес Хасково, ул. „Васил Друмев” №12, ет.2, предназначен  за здравни и социални услуги на едно ниво, с площ от 30 кв.м., при съседи: на същия етаж – няма, над обекта - 77195.723.147.1.21, под обекта: 77195.723.147.1.23,  ведно със 11,23 %  ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж. Обектът се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с  идентификатор  77195.723.147.            
Определям начална тръжна цена в размер на 33 094 ,00 лв. без ДДС.
Участниците да внесат депозит в размер на 10 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG03 RZBB 9155 1002 0409 61 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева в по банкова сметка IBAN: BG03 RZBB 9155 1002 0409 61 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково .
 
Определям стъпка за наддаване 1% от първоначалната тръжна цена.
Утвърждавам тръжна документация и проекто-нотариален акт.
Дати за оглед на обектите: всеки ден от 8.00 до 13.00 часа 
 
Заявление за участие в публичният търг с явно наддаване  се подават в гр. Хасково, ул.”Васил Друмев” №12, ет.3, стая №29  в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 20.07.2012 година. Към момента на подаване на Заявлението се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 20.07.2012 година от 13,00 часа в сградата на дружеството- Хасково, ул.”Васил Друмев” №12,ет.3, стая  №.29
 
Спечелилият търга заплаща:
     - достигната на търга цена на имота без ДДС.
     - 3 % режийни разноски върху достигнатата на търга цена
     - 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота. 
     - нотариалната такса ,  по т.8 от Тарифа за нотариалната такса към ЗННД, ; такса за вписване в АВ-имотен регистър по  чл.2 от Тарифа за ДТ, събирани от Агенцията по вписванията ; 
 
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на дружеството гр. Хасково, ул.”Васил Друмев” №12 достъпна за всички лица.
 
 
 
 
Ликвидатор :……………………
           /д-р К.Чолакова/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art