A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т- 099/05.06.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №70/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково  
 
ОБЯВЯВАМ:
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост,  при следните условия:
 
1. Лекарски кабинет в здравна служба с. Широка поляна с площ 31.00 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 150,00 лева  без ДДС; за здравна и хуманитарна дейност.
2. Лекарски кабинет в здравна служба кВ. Болярово с площ 33.60 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 410,00 лева  без ДДС; за здравна и хуманитарна дейност.
3. Стоматологичен кабинет в здравна служба с. Въгларово с площ 13.52 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 90,00 лева  без ДДС; за здравна и хуманитарна дейност.
 
Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга и номера на позицията, за която участват. За всяка от позициите се участва с отделна тръжна документация. 
Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.
Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.
Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ССТТТЗПОС” след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка 
IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на Община Хасково. 
Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.
Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 25.06.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. 
Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 25.06.2012 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта  да се постави на видно място в общината.
 
Инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
Съгласувал:
Петя Бостанджиева
Директор д-я “ПНОВК”
 
Изготвил:Мария Димова
Гл.спец. в д-я “ССТТТЗПОС” `

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art