A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-102/05.06.2012

 
На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост 
 
ОБЯВЯВАМ:
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на  обекти, частна общинска собственост:
 
1. Помещение с площ 16.50 кв.м.,  ул. „Пролетарска” ( под кв. клуб Възраждане) при годишен наем 500,00 лв.  ( за услуги)
2. Сграда с площ 40.00 кв.м.; ул. „Дочо Дойчев”; при годишен наем – 1200.00 лв. 
3. Обект № 3 с площ 10,00 кв.м., находящ се на Базар «Веспрем»,  при годишен наем 300,00 лв. без ДДС. 
Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга и номера на позицията, за която участват. За всяка от позициите се участва с отделна тръжна документация. 
Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.
Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.
Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – Дирекция „ССТТТЗПОС” след представено платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково. 
Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BI C RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.
Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на  25.06.2012 година. 
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ,  доказващ внасянето на определения депозит. 
Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 25.06.2012 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта  да се постави на видно място в общината.
 
Инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
Съгласувал: Петя Бостанджиева
Директор д-я “ПНОВК”
 
Изготвил: Мария Димова
гл.спец. в д-я “ССТТТЗПОС”
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art