A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-103/05.06.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост ,  Решение № 70/03.02.2012г. на Общински съвет Хасково  
 
ОБЯВЯВАМ:
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост,  при следните условия:
 
1. с. Долно Големанци – помещение в сграда кметство с площ 14.00 кв.м., при първоначално обявен годишен наем – 160,00 лева. ( за офис)
Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.
Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.
Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ССТТТЗПОС” след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково. 
Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция “Общинска собственост”.
Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 25.06.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 25.06.2012 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта  да се постави на видно място в общината.
 
Инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
Съгласувал: Петя Бостанджиева
Директор д-я “ПНОВК”
 
Изготвил: Мария Димова
гл.спец. в д-я “ССТТТЗПОС”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art