A+ A A-

Заповед № Т-033/14.03.2012


На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с Разпореждане №11-02-01-45/12.03.2012 год. на Районна прокуратура гр.Хасково

ОТМЕНЯМ:

Моя заповед №Т-030/28.02.2012 год., с която е обявен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост, язовири и микроязовири за стопански риболов. На кандидатите закупили тръжна документация да бъдат възстановени всички разходи по закупуването на тръжна документация и внесен депозит.
Препис от Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.


инж. Георги Иванов /п/
Кмет на
Община Хасково

Съгласувал: /п/
Петя Бостанджиева
Главен юрисконсулт

Изготвил: /п/
Ст. Трендафилова
ст.специалист в дирекция ОС

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art