A+ A A-

Заповед № Т-030/28.02.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.11, чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост и Решение №70/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост, язовири и микроязовири за стопански риболов, при следните условия:
1. Землище с. Войводово, яз. имот № 000237 с площ 5,365 дка; при първоначално обявен годишен наем – 130,00 лева без ДДС.
2. Землище с. Войводово, яз. имот № 000330 с площ 4,907 дка; при първоначално обявен годишен наем – 120,00 лева без ДДС.
3. Землище с. Въгларово, яз. имот № 000138 с площ 15,952 дка; при първоначално обявен годишен наем – 390,00 лева без ДДС.
4. Землище с. Въгларово, яз. имот № 000231 с площ 3,922 дка; при първоначално обявен годишен наем – 100,00 лева без ДДС.
5. Землище с. Въгларово, яз. имот № 000064 с площ 3,290 дка; при първоначално обявен годишен наем – 80,00 лева без ДДС.
6. Землище с. Въгларово, яз. имот № 000318 с площ 19,455 дка; при първоначално обявен годишен наем – 470,00 лева без ДДС.
7. Землище с. Въгларово, яз. имот № 000011 с площ 17,783 дка; при първоначално обявен годишен наем – 430,00 лева без ДДС.
8. Землище с. Узунджово, м. „Сърта”, яз. имот № 000638 с площ 1,887дка; при първоначално обявен годишен наем –50,00 лева без ДДС.
9. Землище с. Николово, яз. имот № 000014 с площ 12,854 дка; при първоначално обявен годишен наем –310,00 лева без ДДС.
10. Землище гр. Хасково, м. „Казан топра”, яз. имот № 001268 с площ 6,418 дка; при първоначално обявен годишен наем –160,00 лева без ДДС.
11. Землище гр. Хасково, м. „Герена”, яз. имот № 001157 с площ 22,964 дка; при първоначално обявен годишен наем –560,00 лева без ДДС.
12. Землище с. Динево м. “Зад гробето”, яз.имот № 000559 с площ 5,023 дка ; при първоначално обявен годишен наем – 130,00лв. без ДДС.
13. Землище с. Широка поляна, яз. имот № 000009 с площ 2,450 дка; при първоначално обявен годишен наем – 60,00 лв. без ДДС;
14. Землище с. Мандра яз. имот № 000302 с площ 14,687 дка; при първоначално обявен годишен наем – 360,00 лева без ДДС;

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.
Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.
Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – Дирекция „Общинска собственост” след представено платежно за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково.
Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BI C RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково.
Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 23.03.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.
Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 26.03.2012 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта да се постави на видно място в общината.


/п/
Инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково

Съгласувал:
Петя Бостанджиева
Директор д-я “ПНОВК”

Изготвил:
Ст. Трендафилова
ст.спец. в д-я “ОС”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art