A+ A A-

Заповед № Т-028/28.02.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.11, чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост и Решение №78/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост, при следните условия:
1.Търговски обект №1 находящ се в гр.Хасково, ул.”Сан Стефано” с площ 28.00 кв.м. и прилежащ открит терен с площ 100,00 кв. м., при първоначално обявен годишен наем – 2400,00 лева, като за периода от 01 ноември до 31 март се заплаща месечен наем в размер на 5% от достигнатата на търга месечна наемна цена, при подадена декларация от наемателя, че обекта няма да работи.
2.Търговски обект №2 находящ се в гр.Хасково, ул.”Сан Стефано” с площ 28.00 кв.м. и прилежащ открит терен с площ 100,00 кв. м., при първоначално обявен годишен наем – 2400,00 лева, като за периода от 01 ноември до 31 март се заплаща месечен наем в размер на 5% от достигнатата на търга месечна наемна цена, при подадена декларация от наемателя, че обекта няма да работи.

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга и номера на позицията, за която участват. За всяка от позициите се участва с отделна тръжна документация.
Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.
Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.
Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – Дирекция „Общинска собственост” след представено платежно за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково.
Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BI C RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция “Общинска собственост”.
Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатън непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 23.03.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 26.03.2012 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта да се постави на видно място в общината.


/п/
Инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково

Съгласувал:
Петя Бостанджиева
Директор д-я “ПНОВК”

Изготвил:
Станка Трендафилова
Ст.спец. в д-я “ОС”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art