A+ A A-

Заповед № Т-065/29.03.2012

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА

ОТМЕНЯМ:

Мои заповеди №№Т-034 и Т-035/22.03.2012 год., с които е обявен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на обекти, публична общинска собственост. На кандидатите закупили тръжна документация да бъдат възстановени всички разходи по закупуването на тръжна документация и внесен депозит.
Препис от Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.инж. Георги Иванов /п/
Кмет на
Община Хасково

Съгласувал: /п/
Петя Бостанджиева
Главен юрисконсулт

Изготвил: /п
Ст. Трендафилова
ст.специалист в дирекция ОС

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art