A+ A A-

Заповед № Т-035/22.03.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост и Решение №73/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост, при следните условия:
Терен, находящ се в парк «Ямача» град Хасково – фрагмент детски сектор и футболно игрище съгласно схема с площ 1792 кв.м. при първоначално обявен годишен наем в размер на 2 150,40 лв. без ДДС и допълнително условие: изграждане и поддръжка на футболно игрище и помощни обслужващи съоръжения с площ до 1792 кв.м.
При участие в търга да бъде представен идеен проект, количествено – стойностна сметка на инвестиционата програма и срокове за изпълнението й, във връзка задължителното допълнително условие и:
І. Последващо одобряване на конструктивни елементи, както и на всички поставяеми елементи – пейки, кошчета, ограждения, малки архитектурни елементи, както и дендрологични проекти от съответните Дирекции при Община Хасково.
ІІ. Разрешаването, изграждането и въвеждането в експлоатация на нови площадки за игра се извършват при условията и по реда на ЗУТ.
ІІІ. Преди въвеждане в експлоатация на нова или при основно обновяване на съществуваща площадка за игра по реда на ЗУТ, се възлага на орган за контрол да извърши проверка за съответствието на изпълнената площадка с изискванията за безопасност по реда на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
ІV. Поддържането и текущия контрол на площадките за игра, на подходите към тях и на съоръженията и елементите им се извършват от съответния наемател, който по всяко време носи отговорност за съответствието на площадката с изискванията на наредбата. Наемателят носи отговорност за:
1. правилното устройство на площадката в съответствие с изискванията за безопасност и достъпност, определени по реда на наредбата;
2. монтажа, контрола и поддържането на всички съоръжения за игра;
3. полагането на изискващите се ударопоглъщащи и други видове настилки на територията на площадката, както и за контрола и поддържането им;
4. поддържането на растителните видове и на елементите на обзавеждането и за редовното почистване и/или подмяна на пясъка в пясъчниците и поддържането на територията на откритите площадки за игра;
5. извършването на всички видове контрол по време на експлоатацията на площадката за игра;
6. предприетите и/или непредприетите мерки за отстраняване на несъответствията с изискванията на наредбата.
7. наемателят съставя план за контрол и поддържане на площадката за игра за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност.
8. изисквания за поддържане на осветителните тела и електрическите инсталации в площите:
- да поддържа районното осветление съгласно изискванията за техническа експлоатация.
- да отговаря за правилната и безопасна експлоатация на съоръженията за осветление.
- при извършването на СМР свързани с ремонт или профилактично техническо обслужване на районното осветление, да отговаря за спазването на изискванията на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V., ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г.
- да отговаря за това дейности свързани с експлоатация и ремонт на електрически инсталации да се извършват само от електротехнически персонал.
При необходимост да изисква от собственика съдействие за осигуряване на достъп до уредба за улично осветление с цел обезопасяване.
9. Наемателят отговаря за денонощната охрана на обектите.
10. Наемателят заплаща консумативните разноски за вода и ел. енергия за целият обект.
11. Преди подписване на договора за наем, наемателят внася гаранция за изпълнение на предложената от него инвестиционна програма в размер на 5000,00 лева, която ще бъде освободена след приемането с протокол на изпълнените допълнителни условия.
Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.
Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.
Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – Дирекция „Общинска собственост” след представено платежно за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково.
Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BI C RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция “Общинска собственост”.
Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 18.04.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 18.04.2012 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта да се постави на видно място в общината.


/п/
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art