A+ A A-

Заповед № Т-031/28.02.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.11, чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост и Решение №70/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост, при следните условия:
1. Лекарски кабинет здравна служба с. Книжовник с площ 15,00 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 100,00 лева без ДДС; за здрава и хуманитарна дейност.
2. Лекарски кабинет здравна служба с. Конуш с площ 31,50 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 190,00 лева без ДДС; за здрава и хуманитарна дейност.
3. Лекарски кабинет здравна служба с. Мандра с площ 26,00 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 130,00 лева без ДДС; за здрава и хуманитарна дейност.
4. Лекарски кабинет здравна служба с. Орлово с площ 20,00 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 120,00 лева без ДДС; за здрава и хуманитарна дейност.
Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.
Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.
Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – Дирекция „Общинска собственост” след представено платежно за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка
IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на Община Хасково.
Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BI C RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково.
Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 23.03.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.
Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 26.03.2012 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта да се постави на видно място в общината.


/п/
Инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково

Съгласувал:
Петя Бостанджиева
Директор д-я “ПНОВК”

Изготвил:
Ст. Трендафилова
ст.спец. в д-я “ОС”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art