A+ A A-

Заповед № Т-022/22.02.2012

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.20, чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя – ниви в землището на село Книжовник, Община Хасково – с номера:

-КЕ № 080033 – с площ 335.840 дка, категория –V, в местността “Къра” – начална тръжна цена /годишна/ – 7389.00 /седем хиляди триста осемдесет и девет лева/;
-КЕ № 114001 – с площ 130.001 дка, категория –VIII, в местността “Честия борум” – начална тръжна цена /годишна/ –1820.00 /хиляда oсемстотин и двадесет лева/;
-КЕ № 115001 – с площ 82.611 дка, категория –VI, в местността “ Честия борум” – начална тръжна цена /годишна/ – 1487.00 /хиляда четиристотин осемдесет и седем лева/;
-КЕ № 113001 – с площ 158.743 дка, категория – VIII, в местността “ Честия борум” – начална тръжна цена /годишна/ – 2223.00/две хиляди двеста двадесет и три лева/;
-КЕ № 097024 – с площ 47.024 дка, категория –IV, в местността “ Чаморлука” – начална тръжна цена /годишна/ – 1411.00 /хиляда четиристотин и единадесет лева/;
-КЕ № 114004 – с площ 13.150 дка, категория – VIII, в местността “ Честия борум” – начална тръжна цена /годишна/ – 184.00 /сто осемдесет и четири лева/;
-КЕ № 097026 – с площ 5.077 дка, категория – IV, в местността “ Чаморлука” – начална тръжна цена /годишна/ – 153.00 /сто петдесет и три лева/;
-КЕ № 097007 – с площ 5.519 дка, категория – IV , в местността “ Чаморлука ” – начална тръжна цена /годишна/ – 166.00 /сто шестдесет и шест лева/;
-КЕ № 113003 – с площ 62.244 дка, категория – VIII, в местността “ Честия борум ” – начална тръжна цена /годишна/ – 872.00 /осемстотин седемдесет и два лева/.

Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50 лева и депозит в размер на 50% от годишния наем се внасят в касовия салон на Община Хасково.
Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.
Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа след направена заявка в Дерекция “ССТТТЗП”.
Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номер на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12.00 часа на 19.03.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 19.03.2012 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Препис от Заповедта да се постави на видно място в Община Хасково.


/п/
ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково

Съгласувал правно основание:
Петя Бостанджиева
Директор ПНОВК

Изготвил: Георги Захариев
гл. експерт Дирекция ССТТТЗП

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art