A+ A A-

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2010г.

Част 1

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА СДЕЛКАТА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА ПАЗАРНА ОЦЕНКА /без ДДС в лева/ ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОЦЕНКА ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРОДАЖБАТА НАЧИН НА РАЗПОРЕЖДАНЕ КРАЙНА ЦЕНА
НА СДЕЛКАТА
/без ДДС в лева/
НАСРЕЩНА СТРАНА ПО СДЕЛКАТА
Поземлен имот №012006 в з-ще на с.Широка поляна, Община Хасково, м."Зър димен" с площ 1 435,00 кв.м 175,80 578,00 1 435,00лева с Решение 212/24.10.2008г. Публичен търг с явно наддаване 1 578,50 Мердан Мустафов Джаферов
Поземлен имот №000441 в з-ще на с.Тракиец, Община Хасково, м."Юрта" с площ 25 000,00 кв.м 472,50 15 050,00 25 000,00лева с Решение №395/30.10.2009г Публичен търг с явно наддаване 27 500,00 Красимир Димов Бойчев
Поземлен имот №000500 в з-ще на с.Динево, Община Хасково, м."Зад гробето" с площ 1 771,00 кв.м 182,80 952,00 1 771,00лева с Решение395/30.10.2009г. Публичен търг с явно наддаване 1 948,10 Станимир Иванов Божинов
Поземлен имот №000498 в з-ще на с.Динево, Община Хасково, м."Зад гробето" с площ 8 090,00 кв.м 834,90 4 870,00 8 090,00лева с Решение №395/30.10.2009г. Публичен търг с явно наддаване 8 899,00 Станимир Иванов Божинов
Поземлен имот с идентификатор 77195.217.14 по КК на гр.Хасково, с площ от 13 951,00 кв.м. 1 525,50 4 604,00 14 000,00лева с Решение№191/19.09.2008г. Публичен търг с явно наддаване 15 400,00 "Геодар"ООД
ОПС за двуетажна застройка №1 в Поземлен имот с идентификатор 77195.712.49 по КК на гр.Хасково със застроена площ от 106,00кв.м и РЗП 212,00кв.м 8 006,50 26 000,00 26 000,00лева с Решение №428/27.11.2009г. Публичен търг с явно наддаване 28 600,00 Веселин Йорданов Лозев и Петко Кирилов Костов
Имот № 000 074 – пустееща, необработваема земя – 3 000,00 кв.м. – находящ се в землището на с.Широка поляна,Община Хасково, м.”Челик тарла” 308,70 1 163,00 3 000,00лева с решение №395/30.10.2009г. Публичен търг с явно наддаване 3 300,00 "ХИММАШ"АД
Имот № 000 133 – пустееща, необработваема земя – 4 993,00 кв.м. – находящ се в землището на с.Широка поляна, Община Хасково, м.”Тепе алтъ” 262,10 811,00 4 993,00лева с Решение №395/30.10.2009 Публичен търг с явно наддаване 5 492,30 "ХИММАШ"АД
Едноетажна обществена сграда с идентификатор 77195.721.354.1 по КК на гр.Хасково със ЗП от 142,00 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж 45 169,20 71 400,00 71 400,00 лева с Решение №447/18.12.2009 Публичен търг с явно наддаване 114 240,00 "Рунамит"ЕООД
Поземлен имот с идентификатор 77195.719.375 по КК на гр.Хасково с площ 1 500,00 кв.м 40 584,00 112 500,00 112 500,00 лева с Решение №320/29.05.2009 Публичен търг с явно наддаване 123 750,00 Сабин Керимов Топалов
Поземлен имот с идентификатор 77195.741.382 по КК на гр.Хасково с площ 238,00 кв.м 7 235,20 32 000,00 32 000,00лева с Решение №428/27.11.2009 Публичен търг с явно наддаване 35 200,00 "АБ"АД
Поземлен имот с идентификатор 77195.20.51 по КК на гр.Хасково с площ 7 324,00 кв.м 152 529,60 219 720,00 219 720,00 лева с Решение№547/28.05.2010 Публичен търг с явно наддаване 221 917,20 "Сити-път"ЕООД
Поземлен имот с идентификатор 77195.718.3 по КК на гр.Хасково с площ 432,00 кв.м 13 132,80 25 920,00 25 920,00 лева с Решение №569/25.06.2010 Публичен търг с явно наддаване 26 179,20 "ЕВРО 08"ЕООД
Поземлен имот с идентификатор 77195.714.295 по КК на гр.Хасково с площ 523,00 кв.м. 17 408,60 39 225,00 39 225,00 лева с Решение№547/28.05.2010 Публичен търг с явно наддаване 39 617,25 Минко Велчев Ангелов
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор на обекта 77195.713.288.12.6 по КК на гр.Хасково, с площ 33,00кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж. 4 817,90 33 000,00 33 000,00 лева с Решение№568/25.06.2010 Публичен търг с явно наддаване 33 330,00 Николай Тенчев Минев
Поземлен имот с идентификатор 77195.717.113 по КК на гр.Хасково, с площ 348,00 кв.м. 10 579,20 15 660,00 15 660,00лева с Решение №608/27.08.2010 Публичен търг с явно наддаване 15 816,60 Минка Райчева Бакова
Поземлен имот с идентификатор 77195.717.120 по КК на гр.Хасково, с площ 264,00 кв.м. 8 025,60 11 880,00 11 880,00лева с Решение№608/27.08.2010 Публичен търг с явно наддаване 11 998,80 "ВиК-Бунар"ЕООД
Поземлен имот с идентификатор 77195.717.121 по КК на гр.Хасково, с площ 269,00 кв.м. 8 177,60 12 105,00 12 105,00лева с Решение№608/27.08.2010 Публичен търг с явно наддаване 12 226,05 "ВиК-Бунар"ЕООД
Поземлен имот с идентификатор 77195.717.122 по КК на гр.Хасково, с площ 270,00 кв.м. 8 208,00 12 150,00 12 150,00лева с Решение№608/27.08.2010 Публичен търг с явно наддаване 12 271,50 "ВиК-Бунар"ЕООД
Поземлен имот с идентификатор 77195.715.278 по КК на гр.Хасково, с площ 356,00 кв.м. 13 314,40 35 600,00 35 600,00лева с Решение №547/28.05.2010 Публичен търг с явно наддаване 35 956,00 Частен съдебен изпълнител Захари Георгиев Запрянов
Поземлен имот с идентификатор 77195.734.44 по КК на гр.Хасково, с площ 88,00 кв.м. 3 291,20 7 000,00 7 000,00лева с Решение №608/27.08.2010 Публичен търг с явно наддаване 7 070,00 "Н.С. Инвест груп" ЕООД
ОПС за строеж на гараж в Поземлен имот с идентификатор 77195.741.250 по КК на гр.Хасково, със застроена площ от 25,20 кв.м. 500,60 1 512,00 1 512,00лева с Решение №608/27.08.2010 Публичен търг с явно наддаване 1 527,12 Кирил Стаменов Петеларов

 

Част 2

 

Разпореждането с общинско имущество - наименование на обекта

Решение на общински съвет – начин на продажба

Данъчна оценка
/лв./
Крайна цена на
придобиване
без ДДС /лв./

Заповед на кмета за определяне на купувача

НАСРЕЩНА СТРАНА ПО СДЕЛКАТА

І

Разпоредителни сделки по чл.35 ал.3 от ЗОС

         

1

Поземлен имот с идентификатор77195.741.10 по КК на гр.Хасково , с площ 355,00 кв.м.

 

10 792.00

15975,00

261/19.02.2010г.

Снежана Стоянова Михайлова

2

Поземлен имот с идентификатор77195.752.2 по КК на гр.Хасково , с площ 614,00 кв.м.

 

14 367,60

18420,00

719/11.05.2010г.

«ПИК» ООД

3

Поземлен имот с идентификатор77195.724.21 по КК на гр.Хасково , с площ 591,00 кв.м.

 

29 018,10

266000,00

899/15.06.2010г.

«Марса» АД

4

УПИ II за КОО в кв.42 по плана на с. Тракиец, Община Хасково с площ 640,00 кв.м.

 

1 459,20

3200,00

930/22.06.2010г.

Петър Мирчев Петров

5

½ ид. Части от УПИ V -120 в кв.10 по плана на с.Въгларово,Община Хасково целия с площ 425,00 кв.м.

 

510,00

1062,50

1361/05.10.2010г

Нина Колева Николова

6

1/4 ид. Части от УПИ V -120 в кв.10 по плана на с.Въгларово,Община Хасково целия с площ 425,00 кв.м.

 

255,00

531,25

1359/05.10.2010г

Диана Колева Георгиева

7

1/4 ид. Части от УПИ V -120 в кв.10 по плана на с.Въгларово,Община Хасково целия с площ 425,00 кв.м.

 

255,00

531,25

1360/05.10.2010г

Илиян Димитров Георгиев

8

Поземлен имот с идентификатор77195.720.311 по КК на гр.Хасково , с площ 532,00 кв.м.

 

16 172,80

16172,80

1712/09.12.2010г

Тодор Борисов Таков

ІІ

Разпоредителни сделки по чл.36 ал.1,т 2 от ЗОС

         

1

63/363 Ид. Части от Поземлен имот с идентификатор77195.740.170 по КК на гр.Хасково целият с площ от 363,00 кв.м.

509/26.03.2010

1 915,20

3 780.00

660/23.04.2010г.

Тенчо Христов Тенев

2

34/488 Ид. Части от Поземлен имот с идентификатор77195.724.192 по КК на гр.Хасково целият с площ от 488,00 кв.м.

567/25.06.2010

1 669,40

15 300.00

1039/08.07.2010г

«Марса» АД

3

331/1752 Ид. Части от Поземлен имот с идентификатор77195.22..65 по КК на гр.Хасково целият с площ от 1 752,00 кв.м.

567/25.06.2010

10 062,40

9 930.00

1041/08.07.2010г.

Ердал Ахмедов Алиосманов

4

83/1083 Ид. Части от Поземлен имот с идентификатор77195.746.3 по КК на гр.Хасково целият с площ от 1 082,00 кв.м.

567/25.06.2010

1 698,80

1 640.00

1038/08.07.2010г.

Джеват Алиосман Юсуф

5

317/917 Ид. Части от Поземлен имот с идентификатор77195.113.404 по КК на гр.Хасково целият с площ от 917,00 кв.м.

609/27.08.2010

7 195,30

7 500.00

1284/13.09.2010г.

Георги Христов Караманов

6

37/223 Ид. Части от Поземлен имот с идентификатор77195.721.3 по КК на гр.Хасково целият с площ от 223,00 кв.м.

567/25.06.2010

1 383,80

11 100.00

1040/08.07.2010г.

Гюлер Али Алиева

ІІІ

Право на надстрояване и пристрояване чл.38 ал.2 от ЗОС

         

1

ОПС за обект «Сграда за общественно обслужване –магазин за нехранителни стоки» в ПИ 77195.710.114 по КК на гр .Хасково за 244,00 кв.м. площ

 

10 486,40

10486,40

094/21.01.2010г.

Ремзи Мустафа Юсуф

2

ОПС за обект„Разширение на кота +8,00 в жилищна сграда с идентификатор 77195.710.112.1” в ПИ 77195.710.112 по КК на гр.Хасково за 36,45 кв.м. площ

 

867,60

1093,50

530/29.03.2010г.

Кремена Тодорова Кабакова
Наим Феим Мехмед

3

ОПС за обект ””Пристройка на един етаж към съществуваща жилищна сграда –Фризьорски и козметичен салон” в ПИ 77195.719.278 по КК на гр.Хасково за 49,44кв.м. площ

 

2 124,80

2124,80

637/23.04.2010г.

Саид Ахмедов Брахъмчев

4

ОПС за обект „Преустройство на част от апартамент в нотариална кантора” В ПИ 77195.721.308 по КК на гр.Хасково за 5,46 кв.м. площ

 

270,70

354,90

636/23.04.2010г.

Нели Вълкова Тончева

5

ОПС за обект „Пристройка на един етаж към търговски обект за търговски нужди.грил ” в ПИ 77195.713.287.5 по КК на гр.Хасково за 5,80 кв.м .площ

 

219,00

232,00

701/03.05.2010

Руси Георгиев Георгиев

6

ОПС за обект „Смяна предназначение на офис –имот №77195.710.96.12.4 в аптека за готови лекарствени форми” за 14,85 кв.м. площ

 

455,90

455,90

707/03.05.2010г.

«Екоинженеринг» ЕООД

7

ОПС за обект ”Надстойка на един етаж за офиси към съществуващи търговски обекти” в ПИ 77195.738.8 по КК на гр.Хасково за 169,38кв.м.площ

 

5 199,60

5199,60

635/23.04.2010

Динко Ангелов Златев

8

ОПС за обект ”Жилищна сграда на два етажа” в ПИ 77195.727.145 по КК на гр.Хасково за 71,00 кв.м. площ

 

1 300,90

1775,00

1257/02.09.2010г.

Ана Александрова Стоянова

9

ОПС за обект ”Сграда със смесено предназначение „ в ПИ 77195.740.82 по КК на гр.Хасково за 122,00 кв.м. площ

 

3 745,10

3745,10

1295/20.09.2010г.

Нурай Дуран Наим

10

ОПС за обект ”Заведение за бързо хранене и кафе” в ПИ 77195.710.34 по КК на гр.Хасково за 82,30 кв.м. площ

 

3 537,00

3537,00

1260/02.09.2010г.

Генади Алексиев Мутафов

11

ОПС за обект”Магазин за хранителни стоки” в ПИ 77195.709.20 по КК на гр.Хасково за 4,00 кв.м.площ

 

171,90

171,90

1256/02.09.2010г.

Тодор Георгиев Казаков

12

ОПС за обект”Пристройка на един етаж” в ПИ 77195.711.6 по КК на гр.Хасково за 30,60 кв.м. площ

 

1 155,70

1155,70

1710/09.12.2010г.

Никола Панайотов Колев

13

Изграждане на обект на техническата инфраструктура „Трафопост” БКТП” на един етаж в ПИ 77195.704.94 по КК на гр.Х-во със ЗП 4,00 кв. м.

610/27.08.2010

84,10

240,00

1402/05.10.2010г.

ЕВН България Електроразпределение АД

КЕЦ Хасково

14

Изграждане на обект на техническата инфраструктура „Трафопост” БКТП” на един етаж в ПИ 77195.723.86 по КК на гр.Х-во със ЗП 6,00 кв.м.

610/27.08.2010

297,50

1800,00

1404/05.10.2010г

ЕВН България Електроразпределение АД

КЕЦ Хасково

15

Изграждане на обект на техническата инфраструктура „Трафопост” БКТП” на един етаж в ПИ 77195.702.486 по КК на гр.Х-во със ЗП 6,00 кв.м.

610/27.08.2010

126,20

360,00

1403/05.10.2010

ЕВН България Електроразпределение АД

КЕЦ Хасково

16

Изграждане на обект на техническата инфраструктура „Трафопост” БКТП” на един етаж в ПИ 77195.706.47 по КК на гр.Х-во със ЗП 6,00кв.м.

610/27.08.2010

126,20

300,00

1401/05.10.2010

ЕВН България Електроразпределение АД

КЕЦ Хасково

17

Изграждане на обект на техническата инфраструктура „Трафопост” БКТП” на един етаж в ПИ 77195.10.21 по КК на гр.Х-во със ЗП 11,05 кв.м.

610/27.08.2010

209,50

560,00

1400/05.10.2010

ЕВН България Електроразпределение АД

КЕЦ Хасково

ІV

Придобиване на части чл.15, ал.3, ал.5 от ЗУТ

         

1

Място от 150,00кв.м., представляващо част от имот с идентификатор 77195.720.55 по КК на гр.Хасково

 

5 610,00

11250,00

 

Фикрет Расим Елмаз

2

Място от 102,00 кв.м., част от пи 77195.712.164 по КК на гр.Х-во

 

10 311,00

12240,00

  Катина Георгиева Иванова
Стойчо Тинков Иванов

3

Място от 108,00 кв.м. част от пи 77195.712.164 по КК на гр.Х-во

 

10 311,00

12960,00

 

Стефан Николов Попов

4

Място от 150,00 кв.м., представляващо част от имот с идентификатор 77195.720.55 по КК на гр.Хасково

 

5 610,00

11250,00

 

Фикрет Расим Елмаз

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art