A+ A A-

Съобщение / 24.08.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№ТСУ 000516/11.08.2015г.
е издадена заповед  №979/20.08.2015г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  за поземлен имот №77195.743.283, ж.р.“Каменец“, кв.1217 по КК на гр.Хасково, с конкретно предназначение „за обществено обслужване-сервиз за автодиагностика и офис“
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art