A+ A A-

Съобщение / 18.08.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53С-242-10/23.04.2015г. е издадена заповед  №959/14.08.2015г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – специализирана план-схема за газификация към подробен устройствен план в кв.“Централна част“, гр.Хасково по бул.“Освобождение“ в участъка между ул.“Македония“и ул.“Родопи“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art