A+ A A-

Съобщения / 11.08.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх №ТСУ000256/15.07.2015г. е издадена Заповед №925/05.08.2015г на Кмет на община Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация на поземлен имот №77195.747.40, ж.р. „Каменец“, гр.Хасково. Урегулирането на имота да се извърши по имотни граници.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх №ТСУ000064/29.06.2015г. е издадено Решение №6/03.08.2015г на Кмет на община Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на комплексен проект по чл.150 от ЗУТ за обект „Еднофамилна жилищна сграда“. Проектът ще се изработи в части: план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.704.508 в ж.р. „Кенана“, гр.Хасково и инвестиционен проект за еднофамилна жилищна сграда.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art