A+ A A-

Съобщения / 15.07.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– Община Хасково, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94Т-1267-3/12.06.2015г. е издадена Заповед №834/13.07.2015г на Кмет на община Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.701.337, ж.р. „Кенана“, гр.Хасково. Застрояването е свободно, ниско, за жилищни нужди.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– Община Хасково, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94Н-2557-2/20.05.2015г. е издадено Решение №865/26.06.2015г на Общински съвет-Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.374.9, м. „Халилово“, гр.Хасково. Застрояването е с предназначение „склад за селскостопанска техника“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art