A+ A A-

Съобщение / 25.06.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Е-102-76/20.05.2015г. е издадена заповед  №05/05.06.2015г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на Комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за строеж: “Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на нови потребители в кв.1219, кв.1220 и кв.1223 по КК на гр.Хасково“ с административен адрес гр.Хасково, ж.р.“Каменец, кв. 1219, кв.1220 и кв.1223, поземлени имоти №77195.743.297 и №77195.743.302.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art