A+ A A-

Към преписка с Вх.№94-Н-496-2/03.04.2014 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
    
Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията), обявява на следните заинтересувани лица: 
- Недялко Янев Шивачев – с адрес: гр. Хасково,  ул. “ Шести септември “ №8 като съссобств. имот  № 77195.724.120
- Ангел Делчев Ангелов – с адрес: гр. Хасково,  ул. “ Шести септември “ №6 като съссобств. имот  № 77195.724.119
 
че със Зповед № 105/06.02.2015г. е одобрен  проект за Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ VIII, УПИ III, УПИ V, УПИ XI, УПИ VII, кв. 374А, по плана на  гр. Хасково.
Изменението на плана за регулация се изразява в поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ VIII в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот № 77195.724.123. 
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд  гр. Хасково.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство ”
 
изготвил:
Емил Мишев
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art