A+ A A-

Към преписка с Вх.№94-М-3435-1/03.04.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
    
Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията), обявява на следните заинтересувани лица: 
- Деян Тодоров Славов ул. „ Прохлада“ № 50а гр. Хасково, като съсобственик на имот  № 77195.741.266
- Наим Кезим Мехмед ул. „ Прохлада“ № 50а гр. Хасково, като съсобственик на имот  № 77195.741.266
 
че със Заповед  № 244/18.03.2015г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на УПИ III (поземлени имоти №77195.741.265 и 77195.741.264)  кв. 144 по плана на гр. Хасково и Подробен устройствен план – работен устройствен план за УПИ XI, УПИ XII и УПИ IV, кв.144 по плана на гр. Хасково.
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд  гр. Хасково.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство ”
 
изготвил:
Емил Мишев
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art