A+ A A-

Към преписка с Вх.№ 94П-1099-1/09.04.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
    
Община Хасково на основание чл. 134, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията), обявява на следните заинтересувани лица: 
- Петя Милушева Петкова ул. „ Прохлада“ № 7, вх. А, ет.3, ап.9 гр. Габрово като съсобственик на имот  № 77195.734.259
- Атанас Тодоров Георгиев ул. „ Светлина“ № 52 гр. Хасково като съсобственик на имот  № 77195.734.259
- Ангел Димитров Ангелов бул. „ Илинден“ № 99 гр. Хасково като съсобственик на имот  № 77195.734.255
че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на УПИ V (поземлени имоти №77195.734.257 и 77195.734.258)  кв. 182 по плана на гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват проекта.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство ”
 
изготвил:
Емил Мишев
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art