A+ A A-

Съобщение / 08.06.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Б-1074-2/13.5.2015г. е издадена заповед  №627/02.06.2015г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация  за поземлен имот  №77195.703.425, ж.р.“Кенана“,   гр. Хасково.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art