A+ A A-

Обявления / 25.05.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Хасково съобщава че с Решение по т.6 от Протокол № 11/21.04.2015 г. на ЕСУТ е приет проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на част от кв.24 и кв.25 по плана за регулация на с.Стамболийски, общ.Хасково. 
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13  и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 35/15.05.2015 г.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на публикуване в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Хасково съобщава че с Решение по точка 20 от Протокол № 11/21.04.2015 г. на ЕСУТ е приет проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на част от кв.313, кв.312 и кв.329а и изменение на плана за застрояване на УПИ IЗа детски ясли (новопроектирани УПИ IЗа детски ясли, УПИ IIЗа обществено обслужване, УПИ IIIЗа обществено обслужване, УПИ IVЗа обществено обслужване) кв.329а по плана на гр.Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13 и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 35/15.05.2015 г.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на публикуване в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art