A+ A A-

Съобщения / 21.05.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Г-2529-1/9.2.2015г.
е издадена заповед  №567/20.05.2015г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване  за поземлен имот №77195.127.24, местност „Дерекьой топра“, землище на  гр. Хасково.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94С-1252-2/5.03.2015г.
е издадена заповед  №577/20.05.2015г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  за поземлен имот №77195.743.7, кв.1209, ж.р.“Каменец“, по КК на  гр. Хасково, „за търговска  дейност, складова дейност и офис“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art