A+ A A-

Обявление / 21.05.2015

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Хасково съобщава че с Решение по т.6 от Протокол № 11/21.04.2015 г. на ЕСУТ е приет проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на част от кв.24 и кв.25 по плана за регулация на с.Стамболийски, общ.Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13  и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник  бр. 35/15.05.2015 г.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на публикуване в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art