A+ A A-

Съобщение / 20.05.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Т-1840-2/27.03.2015г. е издадена заповед № 530/15.05.2015г. на Кмета на Община Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот № 77195.729.349, кв.802 ж.р.„Изгрев“ гр.Хасково, за „жилищно и обществено обслужване“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая № 33 в сградата на Община Хасково на ул.“М.Минчев” № 3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art