A+ A A-

Обявление / 18.05.2015

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал.12 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Хасково съобщава че е изработен проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация и план за регулация на част от кв.1200 жил.район „Каменец”, гр.Хасково.
Изменя се уличната регулационна линия на бул.“Освобождение“ от поз.имот №77195.744.240 на юг до имот №77195.744.275. Регулационната линия се проектира по източната граница на имоти № 77195.744.240, 77195.744.449, 77195.744.530, 77195.744.435, 77195.744.436, 77195.744.270, 77195.744.271, 77195.744.486, 77195.744.275.
В кв.1200 по регулационния план на ж.р.“Каменец“ гр.Хасково се проектира нова улица с нови осови точки 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310. Ширината на новата улица е 6.00м (два тротоара по 1.00м и улично платно 4.00м).
Новопроектираната улица ограничава нов квартал с нов номер 1227.
Планът за регулация е нанесен с кафяви и зелени линии и надписи в проекта. Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13  и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 32/05.05.2015 г.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящото обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art