A+ A A-

Съобщение / 05.05.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94А-1096-2/11.03.2015г.
е издадено Решение №824 от Протокол №9/07.04.2015г. на Общински съвет  Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване  за поземлен имот №77195.516.1 в местност „Циганска махала“, кв.“Болярово“, землище  гр. Хасково  с функционално предназначение „склад за селскостопанска техника и инвентар“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art